Trzy największe organizacje reprezentujące polski sektor biogazu wystosowały do parlamentarzystów list poparcia dla projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk 2412)

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego w liście do posłów i senatorów apelują o głosowanie za przyjęciem rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE wraz z ewentualnymi poprawkami o charakterze technicznym uszczegóławiającymi kwestie rozstrzygane przez nowelizację. Wśród podmiotów wspierających treść listu znalazło się także kilkanaście przedsiębiorstw gospodarki odpadami.

Trzy największe organizacje reprezentujące polski sektor biogazu wystosowały do parlamentarzystów list poparcia dla projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk 2412)

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego w liście do posłów i senatorów apelują o głosowanie za przyjęciem rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE wraz z ewentualnymi poprawkami o charakterze technicznym uszczegóławiającymi kwestie rozstrzygane przez nowelizację. Wśród podmiotów wspierających treść listu znalazło się także kilkanaście przedsiębiorstw gospodarki odpadami.

Warszawa, kwiecień 2018

LIST DO PARLAMENTARZYSTÓW WSPIERAJĄCY PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DRUK 2412)

Jako przedstawiciele branży biogazowej z satysfakcją przyjmujemy rządowy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Podstawy dla takiej nowelizacji znalazły się w przyjętej uprzednio przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W pełni zgadzamy się z jej sformułowaniem, że „OZE (...) powinno z jednej strony preferować rozwiązania zapewniające maksymalną dyspozycyjność, a z drugiej szerzej odzwierciedlać potrzeby lokalne związane np. z gospodarką odpadami i wykorzystaniem miejscowego potencjału”. Jednocześnie trafna jest rekomendacja, iż „we wprowadzaniu dywersyfikacji [źródeł energii] pomocne może być substytucyjne traktowanie nowych źródeł energii i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. W obszarach słabiej zurbanizowanych ciepło, gaz, jak i elektryczność mogą pochodzić z biogazowni”.

Dlatego też duże nadzieje wiązaliśmy z zapowiadanymi w SOR działaniami takimi, jak: „wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych oraz prawnych zwiększających stabilność pracy źródeł odnawialnych oraz wzrost znaczenia stabilnych źródeł OZE”, „inwestycje w celu wykorzystania lokalnie dostępnych surowców energetycznych i innych zasobów, zgodnie z terytorialnym potencjałem (np. biogaz i biogaz rolniczy, odpady)”, „energetyka rozproszona – projekt mający na celu rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych na potrzeby społeczności lokalnej”.

Obecnie zgłoszony do parlamentu projekt nowelizacji ustawy uważamy za w dużej mierze realizujący te intencje (druk sejmowy 2412). Uzasadnienie do projektu ustawy mówi o wprost: „w SOR zawarto również rekomendacje w odniesieniu do biogazowni, które, zwłaszcza w obszarach słabiej zurbanizowanych, mogą produkować zarówno ciepło, gaz, jak i energię elektryczną. Instalacje te wpisują się ponadto w strategiczny projekt sformułowany w SOR dotyczący energetyki rozproszonej, który ma na celu rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków regulacyjnych pozwalających na rozwój lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie”.

Zgadzamy się z zawartą w uzasadnieniu analizą, wedle której „przewidywany na podstawie wprowadzonych instrumentów wsparcia rozwój biogazowni stworzy realną podstawę do lepszego zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego w oczyszczalniach ścieków, na składowiskach odpadów oraz produktów ubocznych produkcji rolnej. Biogazownie przyczyniają się ponadto do poprawy środowiska naturalnego. Należy również podkreślić szczególne zalety biogazowni w kontekście jakości życia mieszkańców, dzięki dodatkowej redukcji odoru, pochodzącego m. in. ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków. Kolejną zaletą stosowania rozwiązań biogazowych jest fakt, iż odpady, które zostały przetworzone w biogazowniach stanowią doskonały nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby bardzo dobrze przyswajalny przez rośliny”. Uzasadnienie do projektu ukazuje dobrą koordynację prac na poziomie rządowym pomiędzy Ministerstwami: Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska oraz Inwestycji i Rozwoju.

W naszej ocenie projekt nowelizacji dobrze wyważa wsparcie dla poszczególnych branż OZE, kreatywnie wspiera koniunkturę rynkową poprzez wprowadzenie alternatywnych mechanizmów wsparcia feed-in tariff oraz feed-in premium, dynamizuje proces przeprowadzania aukcji dla poszczególnych tzw. koszyków branżowych (m. in. dzięki eksperckiej współpracy Ministerstwa Energii z Urzędem Regulacji Energetyki) oraz wprowadza możliwości dla obrotu i dystrybucji zarówno biometanu w krajowej sieci gazowej, jak i biogazu w lokalnych sieciach gazowych, a także umacnia ramy dla tworzenia klastrów energii z udziałem instalacji biogazowych.

Ze strony branży biogazowej podkreślamy, iż nasz podsektor OZE charakteryzuje się stabilnością produkcji zielonego gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej, dominującą rolą krajowego kapitału inwestującego w ramach energetyki rozproszonej i przez to poszerzającego polską klasę średnią, tworzeniem nowych miejsc prac często na obszarach wiejskich oraz skutkuje dywersyfikacją dochodów rolników (biogazownie rolnicze) lub wzmożoną utylizacją odpadów pochodzenia komunalnego lub przemysłowego (biogazownie ściekowe i składowiskowe). Efekt ekologiczny uzyskiwany przez poszczególne typy biogazowni może zostać zilustrowany liczbami ukazującymi skalę. W przypadku biogazowni składowiskowych mamy do czynienia ze stanem rzeczy, iż w naszym kraju ulatuje do atmosfery ponad 350 tys. ton czystego metanu z biogazu składowiskowego, tj. równoważnik 8 mln ton CO2, zaś obecnie efektywność energetycznej utylizacji biogazu składowiskowego wynosi tylko 6 %, który to współczynnik musi być dynamicznie podnoszony. W przypadku biogazu rolniczego mamy w naszym kraju do zagospodarowania ca 90 mln ton obornika, gnojowicy i pomiotu, ca 8 mln ton słomy zbóż i rzepaku (z ogólnej liczby ponad 30 mln ton, czego część musi być przeznaczona do innej produkcji), ca 4 mln ton słomy kukurydzianej oraz odpadową biomasę roślinnę (np. z obszarów chronionych, cennych przyrodniczo itp.), odpady z przetwórstwa żywności (cukrownie, rzeźnie, ubój, mleczarnie, gorzelnie) oraz tzw. refood (przeterminowana i zepsuta żywność), co może spowodować produkcję energii elektrycznej na poziomie 3640 MWe (a 6643 MW z uwzględnieniem potencjału upraw kukurydzy przeznaczonej na biogaz). Natomiast biogaz z oczyszczalni ścieków (wykorzystanie ponad 5 mln Mg osadów ściekowych) może przynieść ca 100 MWe (0,82 TWh) energii poprzez utylizację ścieków komunalnych. W konsekwencji instalacje biogazowe produkujące prąd, ciepło i gaz prowadzą nasz kraj w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego charakterystycznej dla gospodarek wysoko rozwiniętych i przynoszących narodom bogactwo. Dodatkowym wyzwaniem pozostaje możliwa produkcji tzw. zielonego gazu, czyli głównie biometanu pochodzącego z przerobu zarówno surowców pochodzenia rolniczego, jak i bioodpadów z sektorów przetwórczego i spożywczo-konsumpcyjnego. Zielony gaz to ważne paliwo odnawialne rekomendowane w ramach ustaleń dyrektywy RED II i unijnego Pakietu Zimowego, a jednocześnie mogące w perspektywie pomóc w uniezależnieniu naszego kraju od gazu importowanego z Rosji.

Dla tych wszystkich powodów wzywamy parlamentarzystów zarówno wspierających rząd, jak i opozycyjnych wobec rządu o wsparcie rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE wraz z ewentualnymi poprawkami o charakterze technicznym uszczegóławiającymi kwestie rozstrzygane przez nowelizację. Wspólne dzieło wszystkich sił parlamentarnych nowelizujące ustawę o OZE będzie dobrym znakiem współpracy na rzecz gospodarki narodowej.

aktualności i wydarzenia

Biogazownie filarem klastrów energetycznych
Rząd będzie wspierał stabilne odnawialne źródła energii, do których zaliczają się biogazownie.

więcej

Rząd stawia na biogaz
W minionym tygodniu odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Choć branża biogazowa pozytywnie ocenia proponowane zmiany, zasygnalizowała wprowadzenie poprawek dotyczących wtłaczania biometanu do sieci.

więcej

I Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu i Biometanu
11-12 września 2018 r. Warszawa

więcej przejdź na stronę konferencji

partnerzy

kontakt

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7
00-764 Warszawa

Tel.: +48 22 550 91 00
Fax: + 48 22 696 52 72

E-mail: upebi@upebi.pl